بازاریابی

بازاریابی فعالیتی است که مجموعه ای از فرآیندها برای برقراری ارتباط، تبادل راه کارهای خلاقانه برای مشتریان،ارباب رجوعان، شرکاء و کل جامعه جهت ارائه خدمات و محصولات مناسب در بازار است.