چطور زمان خود را مدیریت کنیم؟

در زندگی روزمره همه انسان‌ها یک وقتهایی پیش می‌آید که زمان کم می‌آوریم و یا کارهای ما به نتیجه مطلوب نمی‌رسند. در این حالت به چه چیزی فکر می‌کنید؟ آیا فکر نمی‌کنید وقت کم آوردید؟ در نتیجه فقط غر می‌زنید! بدون اینکه توجه‌ای به مسائل پیرامونی خودمون کنیم که چرا نمی‌تونم این کار را به …

چطور زمان خود را مدیریت کنیم؟ ادامه »